Společnost realizuje dotační projekt z OPPIK, ICT a sdílené služby pod registračním číslem CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0001998

| Brochure